Ledelsesrejse med Dante

Ledelse har i de senere år fokuseret på optimering, kompetence og adfærd, hvorfor effektivisering, lederuddannelse og diverse kodeks for god ledelse, har præget denne udvikling.

Tag en tænkepause i dit ledelsesarbejde – ikke for at lære om sidste nye ledelsestrend – men for at være i et rum, hvor dit perspektiv på ledelse reflekteres i et sprog, som udvider og beriger.

Alle, der beskæftiger sig med ledelse, står ved korsveje, hvor der træffes valg. Mange hensyn skal tages. Svære beslutninger er et kontinuerligt vilkår. Presset er hårdt. Det medfører ofte, at anskuelsen af verden bliver stereotypiseret. Forklaringsmodellerne er ikke loyale over for den komplekse virkelighed, som lederen befinder sig i.

I de senere år har man søgt at tackle problemet gennem fokus på uddannelse af ledere, både på diplomniveau og med et stort udbud af ledelseskurser. Mange efterlyser mere dybde og et langsigtet ledelsesperspektiv, der ikke udelukkende defineres af målbare resultater her og nu.

Tiden er inde til at imødekomme behovet for dannelse, snarere end uddannelse. Og en dannelse, der vel at mærke tager højde for de indsigter, der har været formative for vores kultur. Det er her, Dantes Guddommelige Komedie kommer ind i billedet.

Den Guddommelige Komedie hører til verdenslitteraturens ypperligste og hyppigst kommenterede værker. Intet andet værk sammenfatter i den grad vestens litterære, religiøse og filosofiske tradition. Komedien er tillige vævet sammen af personlig skæbne, politik, historie, filosofi, psykologi, teologi og astronomi. Betegnelsen ’komedie’ betyder, at det ender godt, modsat en tragedie.

Fortællingens hovedperson, Dante, er på dannelsesrejse. Hermed er denne invitation tænkt som en anledning til at tage på dannelsesrejse. Ikke for at lære at præstere, effektivisere og optimere, men som en lejlighed til at udkrystallisere og transformere egen ledelsesforståelse. Dante fører os til de væsentlige spørgsmål og tematikker, ikke til svar og løsningsmodeller. De forbliver den enkeltes opgave.

På sin rejse erfarer Dante livets grundudfordringer og sindstilstande, ikke mindst deres perverteringer, før han sluttelig forholder sig til det hele på en livsbekræftende måde. Rejsen fører ham gennem Helvedet, Purgatoriet (skærsilden) og Paradiset. Ved at navigere i en flertydig virkelighed lærer han gradvist de tre sprog: 1) Det entydige, lineære (økonomisk bundlinje) 2) Det tvetydige (menneskelige relationer eks. skyld og ansvar). Man behandler alle ens ved at behandle dem forskelligt. 3) Det mangetydige (Den paradoksale virkelighed). Her hører logikken og etikken op. Man er hinsides fortolkning, definition og reduktion og forholder sig ufiltreret til virkeligheden.

Fordi Komedien forholder sig til virkeligheden i dens kompleksitet, er den oplagt som ledelsesspejl. Temaerne er mangfoldige. F.eks.:

  • At lede indebærer treklangen af, at man bliver ledt af andre, leder sig selv og lader sig lede af noget, der er større end sig selv og andre.
  • At forstå, at det største potentiale, det intelligente og det kreative, bliver fastfrosset, når man gør sig selv til tyngdepunktet.
  • At finde vej i et grænseområde. At forstå at respektere grænser og samtidig vide, hvornår de skal brydes.
  • At…….

Ledelsesrejsen sker i treklangen mellem Martin Herbst, der har et omfattende og indgående kendskab til Dantes værker og den vestlige filosofiske tradition, dine specifikke ønsker og ledelsens overordnede udfordringer og krav. Der forudsættes intet kendskab til Den Guddommelige Komedie, blot at du er nysgerrig og har lyst til at dele tanker med andre i et fortroligt rum. Se interview på Youtube.

Forslag til forløb over to dage fra kl. 12.00 til kl. 12.00. Pris kr. 3900.

Første dag:
Kl. 11.00 Ankomst og indkvartering.
Kl. 12.00 Frokost.
Kl. 13.00 Baggrund for en ledelsesrejse med Dante samt præsentation af deltagerne.
Kl. 13.30-14.00 Introduktion til det næste døgn. – Hvad kommer der til at foregå, og hvordan deltager vi undervejs i programmet.
Kl. 14.00 Indblik i Dantes univers – Hvad er Den Guddommelige Komedie? – Hvorfor er den vigtig i en ledelsesmæssig kontekst?
Kl. 15.00 Kaffe.
Kl. 15.15 Indtryk og tanker om komedien! – Hvad tænker vi hver især umiddelbart om Dantes rejse? – Hvordan udfordrer Dante vores tanker og tolkning af tilværelsen? – Hvad er det for en udvikling han gennemgår, og hvordan korresponderer den med vore tanker og forventninger i dag? – Dantes selvbevidsthed opstår i den sociale interaktion. Hvordan er det muligt i 2019? – Hvad forstår Dante ved det at være menneske og dermed leder? – Hvordan kan Dantes udvikling og erfaringsverden knyttes sammen med egen ledelsesudvikling? – Hvilke ledelsestemaer er mest relevante for os? – Hvordan kan disse temaer spejles i Dantes erfaringsverden? – Hvad er etik, og hvornår kommer den til kort? – Hvad er skyld – i hvor høj grad og til hvilken grænse? – Og mange andre gode spørgsmål. Vekselvirkning ml. individuelle refleksioner og fælles samtaler.
Kl. 20.00 Middag med efterfølgende hyggeligt samvær.

Anden dag:
Kl. 07.00-08.30 Morgenmad.
Kl. 08.30 Vel mødt igen – dagens første umiddelbare tanker fra i går.
Kl. 09.00 Det store billede! – Hvilke temaer og centrale spørgsmål har vi haft? – Hvilke yderligere perspektiver er der fra Dantes Komedie? – Hvilke potentialer rummer komedien for en fremtidig ledelsesmæssig refleksion?
Kl. 11.30 Har jeg lyst til at have Dante med mig i min videre ledelsesfærden? Skal vi mødes igen og følge op, hvor vi slap?
Kl. 12.00 Frokost – herefter hjemrejse.

Kontakt Martin Herbst og hør mere